Katedra aplikované ekonomie

Katedra aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je vědecko-výzkumné a vzdělávací pracoviště, které realizuje výzkum v oblasti ekonomie a managementu a zajišťuje stejně oborově zaměřenou výuku bakalářských, magisterských a doktorských studentů.

Katedra aplikované ekonomie vznikla v roce 1998 původně jako Kabinet aplikované ekonomie za účelem zajištění výuky ekonomických disciplín na Filozofické fakultě. Rozhodujícím mezníkem byl rok 2005, kdy katedra získala akreditaci bakalářského a posléze také magisterského studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia, které se tak staly prvními ekonomickými studiemi na Univerzitě Palackého v její historii vůbec. Kromě toho se katedra podílí na výuce filologických oborů se zaměřením na aplikovanou ekonomii a hospodářskou praxi. Od roku 2016 nabízí katedra taktéž doktorský program Ekonomicko-manažerská studia. KAE je taktéž tradičním organizátorem mezinárodní vědecké konference Knowledge for Market Use, jejíž sborníky jsou počínaje rokem 2012 indexovány na Web of Science.

Svým studentům a absolventům KAE nabízí studium orientované na praxi – součástí studijních plánů jsou přednášky a workshopy vedené odborníky z praxe, stejně jako odborné stáže ve firmách v ČR i zahraničí, studenti mají také možnost vybírat z témat diplomových prací dle požadavků partnerských organizací a firem z regionu. Velký důraz je kladen na výuku v souladu se současnou mezinárodní normou – studenti mají možnost volit ze širokého spektra kurzů vyučovaných v angličtině a využít širokou nabídku zahraničních studijních a pracovních stáží s bohatou grantovou podporou. V tuto chvíli má KAE uzavřeny dvě desítky mezinárodních smluv, a to jak s univerzitami v Evropě (např. Finsko, Portugalsko, Itálie, Polsko aj.), tak v Asii (Čína, Korea). Nechybí ani progresivní metody výuky, mimo jiné kurzy zaměřené na soft skills a projektový management, využívání ICT včetně sociálních sítí ve výuce nebo možnost přípravy komplexního business plánu. Studentům jsou k dispozici kvalitně vybavené učebny včetně možnosti zápůjčky notebooků. Součástí studijních plánů jsou i dovednostní semináře motivující studenty k vlastní vědecko-výzkumné činnosti, už v magisterském stupni studia mají studenti možnost zapojit se do vědecko-výzkumných projektů, čerpat finanční prostředky na svůj výzkum, aktivně vystoupit na mezinárodní konferenci nebo publikovat na odborné úrovni. 

Kontakt

Kontaktní adresa KAE:

Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katedra aplikované ekonomie
Křížkovského 12
771 80 Olomouc

e-mail: iva.jancikova@upol.cz
tel.: +420 585 633 270

Aktuality KAE
na www.kae.cz

FB: https://www.facebook.com/kae.cz