Vědecko-výzkumné projekty

Katedra aplikované ekonomie FF UP, její členové i studenti jsou řešiteli celé řady projektů, a to jak v oblasti vědy a výzkumu, tak i inovací. Dlouhodobým cílem katedry je podporovat tyto aktivity, a to zejména u studentů. Základní příležitostí v tomto směru je pro oblast vědy a výzkumu Studentská grantová soutěž na straně jedné a v rovině praxe a spolupráce s podnikatelským sektorem KAE provozovaný web www.dae-projects.cz na straně druhé.

 

Výběr z projektové činnosti KAE FF UP:

2019-2021 Pavla Slavíčková: Kamerální účetnictví v českých zemích, GA ČR 19-07805S
2019 Proměny podnikatelských přístupů, IGA_FF_2019_002
2018-2021 Pavla Slavíčková: Jednoduché účetnictví v historické účetní teorii a praxi, FPVČ, FPVC2018/12
2017 Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, IGA_FF_2017_011
2015-2018 Pavla Slavíčková: Účetnictví mezi tradicí a racionalismem, Fond na podporu vědecké činnosti FF UP, FPVC2015/14
2015-2016 Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti, IGA_FF_2015_014
2014-2016 Jaroslava Kubátová, Klára Seitlová, Jan Stoklasa: Podpora transferu technologií na UP – dílčí projekt 01-2014-02 On-line psychodiagnostika týmové spolupráce ve virtuálních týmech, TAČR GAMA TG01010080
2013-2014 Pavla Slavíčková: Vývoj účetních systémů z hlediska učebnic účetnictví v českých zemích před rokem 1989, IGA_FF_2013_047
2012-2014 Jaroslava Kubátová: Znalostný pracovník a etická dimenzia manažmentu na ceste k emočnej, sociálne zrelej spoločnosti, Katolícka univerzita v Ružomberku, EEIG-01/SU/2012, 2012-2014 European Economic Interest Grouping, Brussels.
2012-2014 Jiří Řezník: Historie časopisu Obzor národohopodářský v letech 1896-1949, Hlávkova nadace.
2013 Pavla Slavíčková – Zdeněk Puchinger: Malé dějiny účetnictví, Podpora publikační činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
2012 Zdeněk Puchinger: Průzkum a analýza finanční gramotnosti akademické obce FF UP, IGA, FF_2012_063.
2012 Jaroslava Kubátová: Management v éře sociálních médií, IGA, FF_2012_02.
2012 Pavla Slavíčková – Zdeněk Puchinger: Typologie a vývoj účetních soustav na území českého státu, IGA, FF_2012_040.
2010 Jiří Řezník: Ústav pro plánování při Filozofické fakultě Palackého univerzity Olomouci v letech 1949-1953, IGA, FF_2010_041.
2010 Jiří Klvač: Souvislosti Velké finanční krize v USA po r.2007 s hospodářským vývojem ČR v letech 2007-2010, IGA, FF_2010_062.
2009-2011 Pavla Slavíčková: Právní ochrana nezletilých osob v raně novověkém období, GAČR č. 404/09/P173.

 

Projekty ESF - OPVK:

2012-2014 Pavla Slavíčková (hl. řešitel): Inovace výuky ekonomických disciplín na Univerzitě Palackého a její propojení s praxí, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0027

2012-2014 Jiří Herinek (hl. řešitel): Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049

2012-2015 PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. (hl. řešitel): MBA - Modularizace manažerského a psychologického vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0138