Studentská vědecká činnost

V rámci podpory studentských aktivit je ze strany KAE dán prostor také pro prezentaci studentských výsledků v oblasti vědy a výzkumu, a to v rámci studentského panelu na konferenci Znalosti pro tržní praxi, nebo v podobě Studentské vědecké konference. Studenti mají možnost participovat jako pasivní nebo aktivní účastníci, stejně jako zaslat příspěvek do konferenčního sborníku. Tyto aktivity jsou zahrnuty do studijních plánů jako předměty typu B (kódy KAE/ZTPA, ZTPB, ZTPC a ZTPD). 

Studentská grantová činnost

Cílem Studentské grantové soutěže UP je podpora projektů v oblasti vědy a výzkumu realizovaných studenty magisterských nebo doktorských studijních programů UP a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Obsahem projektu může být výzkum realizovaný v rámci přípravy diplomové, resp. dizertační práce. Poskytnuté prostředky pokrývají 100 % potřebných nákladů. Popis projektu musí obsahovat plánované výzkumné aktivity, jejich očekávané výsledky a časový harmonogram řešení projektu.


Kontaktní osoba pro KAE FF UP: Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. (pavla.slavickova@upol.cz)