Státní závěrečné zkoušky

Otázky ke státním závěrečným zkouškám a.r. 2019 – 2020 (SZZk květen 2020 – únor 2021)

AES – bakalářské studium: Ekonomie – Finance a bankovnictví – Management a marketing

AES – magisterské studium: Podnikání – Manažerské rozhodování

APLEKF, NJAE, KJAE – bakalářské studium: Aplikovaná ekonomie

Ruština/Polština/Ukrajinština se zaměřením na HPTO – bakalářské studium: Aplikovaná ekonomie

Japonština pro HP – bakalářské studium: Aplikovaná ekonomie

OFHP – magisterské: Ekonomie

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám a.r. 2018 – 2019 (SZZk květen 2019 – únor 2020)

AES – bakalářské studium: Ekonomie – Finance a bankovnictví – Management a marketing

AES – magisterské studium: Podnikání – Manažerské rozhodování

APLEKF, NJAE, KJAE – bakalářské studium: Aplikovaná ekonomie

Ruština/Polština/Ukrajinština se zaměřením na HPTO – bakalářské studium: Aplikovaná ekonomie

Japonština pro HP – bakalářské studium: Aplikovaná ekonomie

OFHP – magisterské: Ekonomie

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám a.r. 2017 – 2018 (SZZk květen 2018 – únor 2019)

AES – bakalářské studium: Ekonomie – Finance a bankovnictví – Management a marketing

AES – magisterské studium: Podnikání – Manažerské rozhodování

APLEKF, NJAE, KJAE – bakalářské studium: Aplikovaná ekonomie

Ruština/Polština/Ukrajinština se zaměřením na HPTO – bakalářské studium: Aplikovaná ekonomie

Japonština pro HP – bakalářské studium: Aplikovaná ekonomie

OFHP – magisterské: Ekonomie

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám a.r. 2016 – 2017 (SZZk květen 2017 – únor 2018)

AES – bakalářské studium – SZZk květen 2017 – únor 2018 – Ekonomie
AES – bakalářské studium – SZZk květen 2017 – únor 2018 – Finance a bankovnictví
AES – bakalářské studium – SZZk květen 2017 – únor 2018 – Management a marketing

AES – magisterské studium – SZZk květen 2017 – únor 2018 – Podnikání
AES – magisterské studium – SZZk květen 2017 – únor 2018 – Manažerské rozhodování

APLEKF, NJAE, KJAE – bakalářské studium – SZZk květen 2017 – únor 2018 – Aplikovaná ekonomie
Ruština/Polština/Ukrajinština se zaměřením na HPTO – bakalářské studium – SZZk květen 2017 – únor 2018 – Aplikovaná ekonomie
Japonština pro HP – bakalářské studium – SZZk květen 2017 – únor 2018 – Aplikovaná ekonomie
OFHP – magisterské – SZZk květen 2017 – únor 2018 – Ekonomie

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám a.r. 2015 – 2016 (SZZk květen 2016 – únor 2017)

AES – bakalářské studium – SZZk květen 2016 – únor 2017 – Ekonomie AES – bakalářské studium – SZZk květen 2016 – únor 2017 – Finance a bankovnictví AES – bakalářské studium – SZZk květen 2016 – únor 2017 – Management a marketing

AES – magisterské studium – SZZk květen 2016 – únor 2017 – Podnikání
AES – magisterské studium – SZZk květen 2016 – únor 2017 – Manažerské rozhodování

APLEKA, APLEKF, NJAJ – bakalářské studium – SZZk květen 2016 – únor 2017 – Aplikovaná ekonomie
Ruština/Polština/Ukrajinština se zaměřením na HPTO – bakalářské studium – SZZk květen 2016 – únor 2017 – Aplikovaná ekonomie
Japonština pro HP – bakalářské studium – SZZk květen 2016 – únor 2017 – Aplikovaná ekonomie
OFHP, ORHP – magisterské – SZZk květen 2016 – únor 2017 – Ekonomie 

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám a.r. 2014 a 2015 (SZZk květen 2015 – únor 2016)

AES – bakalářské studium – SZZk květen 2015 – únor 2016 – Ekonomie AES – bakalářské studium – SZZk květen 2015 – únor 2016 – Finance a bankovnictví AES – bakalářské studium – SZZk květen 2015 – únor 2016 – Management a marketing

AES – magisterské studium – SZZk květen 2015 – únor 2016 – Podnikání
AES – magisterské studium – SZZk květen 2015 – únor 2016 – Manažerské rozhodování

APLEKA, APLEKF, NJAJ – bakalářské studium – SZZk květen 2015 – únor 2016 – Aplikovaná ekonomie
Ruština/Polština/Ukrajinština se zaměřením na HPTO – bakalářské studium – SZZk květen 2015 – únor 2016 – Aplikovaná ekonomie
Japonština pro HP – bakalářské studium – SZZk květen 2015 – únor 2016 – Aplikovaná ekonomie
OFHP, ORHP – magisterské – SZZk květen 2015 – únor 2016 – Ekonomie

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám a.r. 2013 a 2014 (SZZk květen 2014 – únor 2015)

AES – bakalářské studium – SZZk květen 2014 – únor 2015 – Ekonomie AES – bakalářské studium – SZZk květen 2014 – únor 2015 – Finance a bankovnictví AES – bakalářské studium – SZZk květen 2014 – únor 2015 – Management a marketing

AES – magisterské studium – SZZk květen 2014 – únor 2015 – Podnikání
AES – magisterské studium – SZZk květen 2014 – únor 2015 – Manažerské rozhodování

APLEKA, APLEKF, NJAJ – bakalářské studium – SZZk květen 2014 – únor 2015 – Aplikovaná ekonomie
Ruština/Polština/Ukrajinština se zaměřením na HPTO – bakalářské studium – SZZk květen 2014 – únor 2015 – Aplikovaná ekonomie  
Japonština pro HP – bakalářské studium – SZZk květen 2014 – únor 2015 – Aplikovaná ekonomie  
OFHP, ORHP – magisterské – SZZk květen 2014 – únor 2015 – Ekonomie
 

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám a.r. 2012 a 2013 (SZZk květen 2013 – únor 2014)

AES – bakalářské studium – SZZk květen 2013 – únor 2014 – EkonomieAES – bakalářské studium – SZZk květen 2013 – únor 2014 – Finance a bankovnictvíAES – bakalářské studium – SZZk květen 2013 – únor 2014 – Management a marketing

AES – magisterské studium – SZZk květen 2013 – únor 2014 – Podnikání
AES – magisterské studium – SZZk květen 2013 – únor 2014 – Manažerské rozhodování

APLEKA, APLEKF, NJAJ – bakalářské studium – SZZk květen 2013 – únor 2014 – Aplikovaná ekonomie
Ruština/Polština/Ukrajinština se zaměřením na HPTO – bakalářské studium – SZZk květen 2013 – únor 2014 – Aplikovaná ekonomie 
Japonština pro HP – bakalářské studium – SZZk květen 2013 – únor 2014 – Aplikovaná ekonomie  
OFHP, ORHP – magisterské – SZZk květen 2013 – únor 2014 – Ekonomie

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Následující text je přehledem formálních pravidel, která je nutno při psaní diplomové práce dodržet a má sloužit jako výchozí pomůcka pro studenty Katedry aplikované ekonomie FF UP. Opírá se o knihu prof. PhDr. Jany Geršlové, CSc. Vádemékum vědecké a odborné práce (Geršlová, 2009), kterou doporučujeme důkladně prostudovat před tím, než se pustíte do samotného psaní.

 • Vypracováním diplomové práce má student prokázat schopnost samostatně myslet, realizovat odborný výzkum, aplikovat své závěry na dosud známé poznatky a zejména naformulovat a předložit výsledky své práce v náležité formě. 
 • Vypracováním diplomové práce má student prokázat schopnost samostatně myslet, realizovat odborný výzkum, aplikovat své závěry na dosud známé poznatky a zejména naformulovat a předložit výsledky své práce v náležité formě. 
 • Téma magisterské diplomové práce je ve srovnání s bakalářskou diplomovou prací zpravidla širší a vztahuje se k obsáhlejšímu úseku společenské praxe. Současně je formulováno obecněji, aby umožňovalo autorům výrazněji prokázat orientaci v odborném tématu, učinit shrnutí a zobecnění výsledků práce. 
 • Rozsah bakalářské práce, tj. vlastního textu bez příloh, by měl být minimálně 40 normostran (normostrana = 1 800 znaků, rozumí se symbolů a mezer), u magisterské práce minimálně 60 normostran. Maximální rozsah není stanoven, ale pozor: délka práce nevypovídá nic o kvalitě, tj. neplatí pravidlo, že čím je práce delší, tím je kvalitnější!
 • Práce se odevzdává ve dvou exemplářích a v nezměnitelné elektronické podobě (npř. v formátu pdf, na CD-ROM, uloženém ve vhodném pevném obalu, který je označen jménem studenta, názvem práce, studijním oborem a rokem obhajoby). Bakalářská práce by měla být svázaná v kroužkové vazbě nebo termovazbě, magisterská práce v pevných deskách. 

Pravidla formální úpravy DP

 • Diplomová práce by měla být vytištěna jednostranně nebo oboustranně (od 2015) na bílém kancelářském papíru formátu A4 (210 x 297 mm).
 • Číslování stránek umístěné v záhlaví nebo zápatí stránky začíná samotným textem (obsahem), tedy nečísluje se titulní strana, strana se zadáním práce, strana s prohlášením a poděkováním. V případě potřeby je možné tyto stránky číslovat odlišnou formou (např. římskými číslicemi na rozdíl od arabských ve zbytku textu).
 • Kapitoly vždy začínají na nové stránce.
 • Velikost písma běžného textu by měla být 12 bodů, u nadpisů, názvů kapitol a podkapitol úměrně větší, naopak u popisů tabulek, grafů apod. volte menší písmo.
 • Použijte font vhodný pro odborný text, např. Times New Roman, Calibri apod. Vyhněte se zdobným a složitým fontům. Práce by neměla obsahovat více jak jeden font písma, pro rozlišení textu používejte jiné možnosti typografické úpravy textu (kurzívu pro přímé citace v textu a pro názvy textů resp. publikací v uváděných pramenech, VELKÁ PÍSMENA při uvádění jmen autorů citovaných publikací, v textu práce lze využívat proložení, tučné písmo, aj.).
 • Doporučená velikost okrajů stránky je: horní okraj 25 mm, dolní okraj 25 mm, levý okraj 35 mm, pravý okraj 25 mm. Řádkování 1,5, zarovnání do bloku, odsazení odstavce 1,25 cm.
 • Základní pravidlo: formální úprava celého textu práce musí být provedena jednotně. 


Nedbale provedená formální úprava textu může pokazit celkový výsledek jinak odborně skvělého díla. Totéž platí o jazykovém provedení diplomové práce. Gramatické a stylistické chyby jsou zbytečné a zpravidla vedou ke snížení celkové klasifikace. 

Struktura diplomové práce

 1. Přední strana desek Přední strana desek obvykle obsahuje: název vysoké školy (první řádek) a fakulty (druhý řádek), kde byla práce zpracována, název a označení druhu závěrečné práce (vertikální střed stránky), jméno a příjmení autora, rok a místo zpracování diplomové práce (viz příloha).
 2. Titulní strana Titulní strana by měla obsahovat:  název vysoké školy (první řádek) a fakulty (druhý řádek), kde byla práce zpracována, název a označení druhu závěrečné práce (vertikální střed stránky), jméno a příjmení autora, rok a místo zpracování diplomové práce, jméno a titul/y vedoucího práce (viz příloha).
 3. Čestné prohlášení s vlastnoruční podpisem autora práce a datací (viz příloha)
 4. Poděkování Poděkování není povinnou součástí diplomové práce, zařazuje se dle uvážení autora. Může být směřováno k vedoucímu práce, ale i ke konzultantům nebo dalším osobám, které nějak autorovi po odborné stránce pomohly.
 5. Obsah Pozor na to, aby v obsahu uvedené stránky odpovídaly skutečnosti!
 6. Úvod Měl by být maximálně stručný a obsahovat tyto náležitosti: vymezení cíle a tématu práce, zdůvodnění výběru tématu, autorovo východisko, stručné zhodnocení dosavadního zpracování vybraného tématu, stanovení a zdůvodnění použitých metod a vysvětlení členění práce, případně uvést, čím se práce nezabývá a proč.
 7. Text práce rozčleněný do kapitol Text diplomové práce se rozděluje do kapitol a subkapitol; První část práce je zpravidla teoretická, druhá empirická (metodická, výzkumná) část. Nezbytnou součástí práce jsou rovněž dílčí závěry vyvozené z obsahu jednotlivých kapitol. Obsahuje-li text vložené grafy nebo tabulky, je nutné jejich použití objasnit formou komentáře. Tento komentář se musí vztahovat k tomu, co je možné vyčíst z grafů a tabulek bez opakování samotných dat. Grafy, tabulky či obrázky musí být označeny titulkem a průběžně číslovány (buď samostatně, nebo postupně, to v případě, že celkový počet výkladových prostředků v práci je nízký).
 8. Závěr Závěr obsahuje shrnutí nejdůležitějších výsledků práce a zhodnocení, zda bylo dosaženo cílů, stanovených v úvodu. Úvod a závěr by měly být koncipovány tak, aby čtenář získal základní představu o diplomové práci aniž by nahlédl do jejího obsahu.
 9. Summary/Zusammenfassung/ Stručné shrnutí obsahu práce, popis cílů a přínosu práce, popř. jejího využití.  Píše se v cizím jazyce (anglicky, německy, francouzsky), v maximálním rozsahu 1 až 3 normostran.
 10. Seznam pramenů a literatury Jedná se o seznam skutečně použitých titulů, ne o přehled veškeré literatury k tématu. Seznam musí odpovídat použitým titulům v odkazech (poznámkách pod čarou) a naopak.
 11. Seznam zkratek Těch, které byly v textu skutečně použity, a které nepatří k běžně používaným a všeobecně srozumitelným.
 12. Seznam obrázků, grafů, schémat
 13. Seznam tabulek
 14. Seznam příloh
 15. Přílohy

Používání zdrojů a jejich citace

 • Jako diplomovou práci nelze předložit práci, která již byla předmětem obhajoby na jakékoliv jiné škole, byť původně i v jiném jazyce či jiném oboru nebo studijním programu a typu studia. 
 • Původnost práce, odporující úvodnímu autorskému prohlášení, může být důvodem k vyloučení studenta ze studia. 
 • Každý autor diplomové práce je povinen uvést úplné informace o všech zdrojích, které v práci použil, odlišit vlastní myšlenky a texty od převzatých částí a použité texty co nejpřesněji reprodukovat.

2 typy citace:

1.     Přímá = opis originální verze textu

Jedná se o přesnou kopii originálu. Je nezbytné odlišit takto převzatou část uvozovkami a kurzívou a uvést k ní zdroj. Zkracování citované pasáže vynecháním slov nebo vět se značí tzv. výpustkou v podobě tří teček (...), jež nahrazují vynechanou větu nebo věty.

2.     Nepřímá = parafráze (přeformulování původního znění)

Doporučuje se graficky odlišit (odstavcem, typem písma apod.), kde začíná a končí parafráze, a kde před ní končí a po ní začínají vlastní myšlenky studenta. Je vhodné takovou parafrázi začínat např. slovy: Podle Nováka (1995) ….

 • Povinností autora diplomové práce je VŽDY uvést zdroj citace, ať se jedná o citaci přímou nebo nepřímou, pomocí tzv. bibliografického záznamu. Bibliografický záznam je souhrnem všech skutečností a údajů, které umožní případnému zájemci najít a identifikovat zdroj, ze kterého bylo čerpáno.
 • Citáty a parafráze je možné uvádět jen ze zdrojů, s nimiž se student bezprostředně seznámil (prostudoval).
 • Odkaz je možné v textu označit různě, nejčastěji se používá zkrácená forma obsahující příjmení autora a rok vydání publikace vsunutá v závorce za převzatý text (Geršlová, 2009). Druhou nejčastější formou je citace umístěná v poznámce pod čarou, k níž čtenáře směřuje horní index umístěný za převzatým textem.

Citujte DŮSLEDNĚ, PŘESNĚ, BEZCHYBNĚ A PRAVDIVĚ všechny své zdroje, jinak se dopouštíte PLAGIÁTORSTVÍ! 

Pravidla pro psaní bibliografického záznamu

 • Forma bibliografického záznamu se řídí normou ČSN ISO 690 u roku 1996, v případě elektronických dokumentů normou ČSN ISO 690-2 z roku 2000.
 • Povinnými prvky bibliografického záznamu jsou: 1. Příjmení a jméno autora; 2. Název díla; 3. Pořadí vydání; 4. Rok vydání; 5. ISBN/ISSN
 • Nepovinnými prvky jsou: 1. Příjmení a jméno překladatele; 2. Místo vydání; 3. Nakladatel; 4. Rozsah díla (počet stran) aj. Nakladatelství doporučujeme uvádět.

Doporučené citace knihy, monografie:

ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-295-9.

Citace časopiseckého článku:

BAUTZOVÁ, L. a kol. Černá díra jménem IPB. Ekonom, 2001, roč. 45, č. 5, s. 16-17.

Citace příspěvku ve sborníku:

SPONER, M. Evropská měnová integrace. In: Sborník prací Ekonomicko-správní fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně
. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 89-114.

Citace webových stránek:

DANĚK, D. Možnost virtuálního vzdělávání pro malé a střední podniky v ČR [online]. cit. 2004-11-24. Dostupné z: www.ustaf.cz/djdd/dipl/diplomka.htm.

Základní literatura (pro diplomanty):

GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7.

Doporučená literatura (pro diplomanty):

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.
HOLOUŠOVÁ, D. et KROBOŠOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. ISBN 80-244-1237-3.
KAHN, B. N. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-443-5.
KUBÁTOVÁ, H. et ŠIMEK, D. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1589-5.
LIŠKA, V. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce. Zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrich, 2003. ISBN 80-86579-07-7.
POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena. Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práce. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 80-7204-348-X.
SPOUSTA, V. Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-617-1.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-40-3.
ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.
 
Příloha č. 1 Titulní strana desek

Příloha č. 2 Titulní list diplomové práce

Příloha č. 3 Čestné prohlášení

Příloha č. 4 Posudek vedoucího práce

Příloha č. 5 Posudek oponenta

Pro využití externích oponentů DP je nezbytné schválení vedoucí KAE v souladu s Pokynem vedoucí KAE ke SZZk a DP na KAE.

Pokyn vedoucího KAE č. 01/2007/2019 ke Státním závěrečným zkouškám na KAE

Tento pokyn navazuje na SZŘ UP, navazující dokumenty FF UP a dále je rozpracovává pro podmínky Katedry aplikované ekonomie (KAE). Student je povinen se se všemi normami a dokumenty seznámit a dodržovat jejich ustanovení.

 

I. Písemné závěrečné práce

I.1 Závěrečné práce a jejich obhajoba pro program Ekonomicko-manažerská studia

Studenti programů Ekonomicko-manažerská studia – samostatný program a program maior píší a obhajují závěrečné práce pod garancí KAE. KAE vypíše počet témat/míst, který odpovídá počtu studentů zapsaných do příslušného ročníku studia.

I.2 Závěrečné práce a jejich obhajoba pro obor Aplikovaná ekonomická studia

Student dvouoborového studia, kde jedním z oborů jsou Aplikovaná ekonomická studia, se rozhoduje, na kterém z oborů bude psát závěrečnou práci. KAE vypíše počet témat/míst, který odpovídá počtu studentů zapsaných do příslušného ročníku studia.

I.3 Závěrečné práce a jejich obhajoba pro filologické programy a obory na KAE

KAE vede část závěrečných prací (BP, DP) pro program Korejština pro hospodářskou praxi a pro obory Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii - bakalářské studium a Odborná francouzština pro hospodářskou praxi - magisterské studium, Ruština pro hospodářsko-právní a turistickou oblast – bakalářské studium, Ukrajinština pro hospodářsko-právní a turistickou oblast – bakalářské studium, Japonština pro hospodářskou praxi – bakalářské studium, Korejština pro hospodářskou praxi – bakalářské studium a Němčina pro hospodářskou praxi – bakalářské studium.
KAE vede nejvýše polovinu prací v ročníku, ostatní studenti píší práce pod vedením svých kmenových kateder (tj. jazykových kateder).

I.4 Společná pravidla pro všechny programy a obory

Práce pod vedením KAE jsou psány a obhajovány v českém jazyce, po domluvě s vedoucím práce a následně s vedoucím katedry lze psát a obhajovat práci v jazyce anglickém nebo slovenském. Témata/kapacity pro závěrečné práce (BP/DP) vypíše KAE do konce října každého akademického roku. Přesný termín zveřejnění bude předem oznámen na webu KAE v části Aktuality. Spolu s ním budou zveřejněny pokyny pro zápis prací.
Student má právo navrhnout vlastní téma a vedoucího práce – pracovníka KAE. Tento návrh podává osobně vždy do 15. 10. vedoucímu KAE v konzultačních hodinách. Podmínkou přijetí takového návrhu je odborné a motivační zdůvodnění. Student musí dále doložit souhlas navrhovaného vedoucího s vedením práce na příslušné téma.
Samostatně navržená témata a vedoucí závěrečných prací schvaluje výhradně vedoucí katedry. Jedním z důvodů je kapacitní rozložení prací mezi katedrami a mezi vedoucími prací.

I.5. Zveřejňování závěrečných prací na KAE

Místem zveřejnění prací je portál UP portal.upol.cz, Studium a výuka, Kvalifikační práce. Student je povinen dodržet podmínky zveřejnění kvalifikační práce. Pokud píše práci pro organizaci, která si nepřeje zveřejnění údajů, musí být v práci pojednáváno o fiktivní organizaci se změněným názvem, přičemž vedoucí práce a oponent práce budou studentem seznámeni, o kterou firmu se jedná ve skutečnosti.
Do závěrečných prací nelze vkládat požadavek na mlčenlivost nebo jakkoliv jinak dodatečně řešit utajení práce. Taková práce nemůže být přijata k obhajobě, jelikož neodpovídá požadavkům zákona o vysokých školách.

I.6 Oponenti závěrečných prací

Oponenty prací určuje vedoucí KAE. Student může vedoucímu KAE navrhnout vlastního oponenta pouze v případě, že se jedná o pracovníka organizace, kde byla práce řešena. Tento návrh musí být podán studentem osobně nejpozději dva týdny před termínem odevzdání práce v konzultačních hodinách vedoucího KAE. Součástí návrhu musí být písemný a podepsaný souhlas oponenta s vypracováním posudku bez nároku na finanční odměnu. Oponent se nemusí účastnit obhajoby.

I.7 Termíny odevzdání a obhajob prací

KAE vyhlašuje termíny odevzdání prací a obhajob prací v souladu s harmonogramem akademického roku FF. První termíny obhajob jsou organizovány v měsících červen a leden. Termín obhajoby nemusí předcházet ústním zkouškám z ekonomických předmětů SZZk (a naopak).

II. Zkoušky z předmětů SZZk

II.1. Ekonomicko-manažerská studia

Studenti programu Ekonomicko-manažerská studia – samostatný program skládají ústní zkoušky z předmětů:
1. Ekonomie: zahrnuje předměty Mikroekonomie, Makroekonomie
2. Podniková ekonomika a finance: Zahrnuje Podnikovou ekonomiku a Finance 1 a 2
3. Management a marketing: Zahrnuje Management 1 a 2, Marketing 1 a 2, Řízení lidských zdrojů 1 a 2
4. Volitelný předmět SZZk dle volby modulu. Výběr: Zpracování a analýza ekonomických dat, Speciální manažerské kompetence, Ekonomická historie. Obsah SZZk je dán obsahem modulu.
Studenti programu Ekonomicko-manažerská studia – maior a minor skládají ústní zkoušky z předmětů:
1. Ekonomie: zahrnuje předměty Mikroekonomie, Makroekonomie
2. Podniková ekonomika a finance: Zahrnuje Podnikovou ekonomiku a Finance 1 a 2
3. Management a marketing: Zahrnuje Management 1 a 2, Marketing 1 a 2 a Řízení lidských zdrojů 1 a 2
Zkouška se vždy koná jednorázově, student si vylosuje otázku z každého z předmětů a po písemné přípravě odpovídá ústně před komisí.

II.2. Aplikovaná ekonomická studia

Posluchači oboru Aplikovaná ekonomická studia – bakalářské studium skládají ústní zkoušky z předmětů:
Ekonomie (Makroekonomie, mikroekonomie, podniková ekonomika)
Management a marketing (Management, marketing, řízení lidských zdrojů)
Finance a bankovnictví (Finance, Bankovnictví)
Posluchači oboru Aplikovaná ekonomická studia – magisterské studium skládají ústní zkoušky z předmětů:
Manažerské rozhodování, bezpečnost a rizika v řízení (Manažerské rozhodování 1 a 2, Management – bezpečnost a rizika)
Podnikání (Veřejná ekonomika, Daně, Podnikání, Dějiny podnikání)
Zkouška se vždy koná jednorázově, student si vylosuje otázku z každého z předmětů a po písemné přípravě odpovídá ústně před komisí.

II.3. Filologické programy a obory

(Výčet viz odst. I.3 plus Japonština pro hospodářskou praxi, Polština pro hospodářskou praxi, Ukrajinština pro hospodářskou praxi, Němčina pro hospodářskou praxi)
Posluchači filologických oborů konají ústní zkoušku z předmětů dle akreditovaného studijního plánu. Ekonomická část SZZk se koná na KAE před komisí složenou ze členů KAE.

 

Společná ustanovení:

Student dostane k dispozici otázky k SZZk z každého z předmětů nejpozději dva měsíce před konáním SZZk.


Termíny SZZk a obhajob vypisuje KAE v souladu s harmonogramem fakulty.


V případě neúspěchu opakuje student pouze tu část SZZk, u níž na KAE neuspěl.


V Olomouci 1. 9. 2019
Jan Stoklasa, v.r.

Rada k obhajobám aneb sedm zlatých pravidel přesvědčivého projevu


1. Projev začněte anekdotou, pauzou nebo třeba bouchnutím. Většina posluchačů si z přednášek pamatuje jen úvod a závěr. Proto by obě tyto části měly být povedené. Jestliže vás zrovna nic nenapadne, řekněte posluchačům alespoň to, v čem jim vaše následné sdělení ovlivní život.

2. Koncentrujte se na to podstatné. Vydařená prezentace je zaměřena na posluchače, proto je krátká, logicky vystavěná a vybízí k zamyšlení. Nepoužívejte více než deset fólií, velikost písma by neměla být menší než 30, fólie informačně nepřetěžujte. Základní pravidlo je ne víc než čtyři slova na jednom řádku a ne víc než šest řádek na jedné stránce.

3. Z hlavních informací tvořte jednoduché věty, snažte se vyvarovat dlouhých souvětí. Přesvědčivě působí jednoduché věty skládající se z ne více než deseti slov. Opakování je dovoleno, posluchači si díky němu zapamatují více informací.

4. Zdůrazňujte slovesa! Většina řečníků klade důraz na podstatná jména, ale
to je špatně. Slovesa povzbuzují mozek podstatně silněji a činí projev zajímavým. Odbornými výrazy a cizími slovy můžeme dosáhnout pravého opaku. To samé platí pro nadbytečné animace a informačně přetížená vyobrazeni.

5. Nejprve říct, poté napsat. Nikdy pouze nečtěte informace z fólií. Zaprvé to uráží inteligenci posluchačů (číst přece umějí sami), zadruhé to stejně nikdo nebude poslouchat, nýbrž si to každý i napoprvé raději přečte sám. Lepší je jednotlivé body nejprve projít ústně a až poté zapsat.

6. Udržujte oční kontakt. Podle psychologických studií platí: Kdo chce přesvědčit, musí nejméně během devadesáti procent času svého projevu udržovat kontakt s publikem. Trik pro stydlivé: přebíhejte plynule očima větší množství posluchačů, rozdíl mezi tímto a individuálním očním kontaktem nikdo nepozná.

Závěr si všichni zapamatují, proto by měl obsahovat nějaký výhled, inspiraci, něco mimořádného. Nepoužívejte shrnutí, i provokativní otázka je lepší než nechat projev „vyšumět".

Matthes, S., Róbisch, K.: Modem Talking. Wirtschaftswoche, 21. 5. 2007, s. 111 -
114; výtah - ks - Zdroj: Moderní řízení 10/2007. Strana 69.