Studium v zahraničí

Pokyny pro studenty:

1. Zájemce o studium nebo pracovní, případně vědecko-výzkumnou stáž v zahraničí se nejprve sám informuje o podmínkách, které je pro výjezd do zahraničí v rámci studia nutné splnit. Student může využít některou z tradičních grantových příležitostí (Erasmus, CEEPUS, AIA aj.), nebo si vyhledat jinou, nabídek jsou desítky až stovky. Povinností studenta je řádně si prostudovat podmínky a pokyny pro čerpání finanční podpory a bez výjimky je dodržet.

2. Povinností studenta je řídit se pokyny zahraničního oddělení UP a FF UP a prostudovat si všechny dokumenty související s výjezdem, zejména příslušné části Studijního a zkušebního řádu UP (čl. 17 a 27) a Směrnici děkana č. 3/2015 o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit.

Student je zodpovědný za řádný běh svého studia na UP v případě výjezdu do zahraničí a je povinen dodržovat všechny stanovené termíny.

3. Na KAE jsou uznávány jakékoliv předměty, které student v zahraničí absolvuje, které souvisí s náplní studia na KAE.

Student podává návrh, zdali dovezený předmět nahradí  předmět z kategorie A (podmínkou je obsahová blízkost a odpovídající výše kreditů), nebo bude studentovi dovezený kurz uznán do studijního plánu jako B (oborové předměty) nebo C (obvykle různé sportovní, zájmové a jiné aktivity). Nahrazovat předměty typu B lze pouze v případě, že je tento součástí konkrétního modulu, v rámci něhož musí student dosáhnout kreditového limitu.

V případě výjezdu do zahraničí není nutné uzavírat individuální studijní plán. Jedná se o nástroj používaný ve skutečně výjimečných případech (zdravotní problémy apod.). V návaznosti na Směrnici děkana č. 3/2015 je na KAE nutné nejprve projednat ISP s katederním koordinátorem a následně požádat o souhlas vedoucí katedry.

Doporučujeme studentům volit si náplň studia v zahraničí s ohledem na předepsané studijní povinnosti na UP. V ideálním případě by měl student na výjezdu absolvovat právě takové předměty (a s takovým počtem kreditů), které by jinak navštěvoval na UP.V takovém případě se výjezd stává plynulou součástí studia a studentovi nehrozí jeho prodlužování.

3. Všechny dokumenty nutné pro řádné administrativní zajištění výjezdu podepisuje student s katederním koordinátorem zahraničních věcí na KAE. Povinností studenta je všechny dokumenty řádně vyplnit (v případě potřeby lze požádat koordinátora o konzultaci) a včas požádat o souhlas s jejich obsahem.

POZOR: Nestačí souhlas koordinátora katedry, za kterou student vyjíždí, ale koordinátorů VŠECH kateder, na kterých student bude chtít uznat dovezené kredity.  Koordinátor spolu s podpisem potvrdí, zdali bude předmětem možné nahradit předmět již existující (typu A), nebo bude-li uznán jako předmět typu B nebo C. Za tímto účelem má koordinátor možnost vyžádat si sylabus předmětu. LA a CHANGES mají v tomto směru podobu smlouvy, na základě které proběhne uznání předmětů studentovi po návratu do jeho studijního plánu na UP. Následné změny nejsou přípustné.

4. Student je zodpovědný za řádné vyplnění všech informací do Stagu dle pokynů zahraničního oddělení FF UP. Neprodleně po návratu je student povinen předložit katedernímu koordinátorovi TRANSCRIPT OF RECORDS s žádostí o uznání předmětů do Stagu, a to nejpozději do termínu stanoveném zahraničním oddělením FF UP, resp. do konce daného akademického roku. Ve výjimečném případě, kdy student neobdrží ToR před tímto termínem, je povinen informovat o tom katederního koordinátora a požádat o pozdější termín pro uznání předmětů dovezených ze zahranicí na studijním oddělení FF UP.

V případě dotazů se obracejte na koordinátorku zahraničních věcí KAE Mgr. Pavlu Slavíčkovou, Ph.D. (pavla.slavickova@upol.cz)

 

Zahraniční pracovní stáž:

Studentské zahraniční pracovní stáže jsou na KAE FF UP vedeny ve Stagu jako KAE/PZ Ekonomická praxe zahraniční. Pokyny a formuláře zde. Koordinátorkou praxí je Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.