Vědecký profil katedry

Vedle aplikace širokého spektra praktických disciplín Katedra aplikované ekonomie realizuje špičkový výzkum v několika oborových odvětvích.

Tým Jaroslavy Kubátové, Kláry Seitlové Jana Stoklasy provádí výzkum na téma On-line psychodiagnostika týmové spolupráce ve virtuálních týmech. Jedná se o jazykově orientované modely pro podporu rozhodování, modely pro vícekriteriální rozhodování a hodnocení v podmínkách neurčitosti, behaviorální aspekty těchto modelů a jejich aplikace v ekonomické praxi. V rámci těchto výzkumných témat probíhá na KAE analýza a vývoj nových metod jazykové aproximace (tedy metod převodu výstupů matematických modelů do slovní podpory) a prezentace výstupů formálních modelů pro podporu rozhodování jejich uživatelům obecně (Jan Stoklasa, Tomáš Talášek). Z behaviorálního pohledu je pak pozornost věnována vlivu různých forem prezentace informací o riziku a neurčitosti na rozhodování (např. sklon k riziku atd.). V neposlední řadě pak v rámci tohoto výzkumného zaměření probíhá rozvoj metodologické základny výzkumu ve společenských vědách a ekonomii – vývoj metod založených na set-theoretic přístupu pro prověřování platnosti hypotéz, vývoj metod pro agregaci informace získané Likertovými škálami atd. Výzkum byl podpořen TAČR, projekt s názvem GAMA TG01010080 Podpora transferu technologií na UP s dobou řešení 2014-2016.

Tento výzkum navazuje na předchozí, ve kterém se Jaroslava Kubátová zaměřovala zejména na změny způsobů práce a řízení lidského kapitálu s ohledem na dostupnost nových informačních a komunikačních technologií. Dílčí oblasti tohoto výzkumného záměru byly podpořeny mimo jiné prostředky z OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0138) nebo European Economic Interest Grouping, Brussels  (EEIG-01/SU/2012, 2012-2014), jímž podpořený projekt byl realizován ve spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku.

V rámci České republiky za jedinečný je možné označit interdisciplinární výzkum zaměřený na vývoj účetnictví a typologii historických účetních soustav v českých zemích realizovaný Pavlou Slavíčkovou a Zdeňkem Puchingerem. Výzkum týmu odborníků složených z akademických pracovníků a studentů byl opakovaně podpořen Filozofickou fakultou UP v letech 2013 a 2014 (Studentská grantová soutěž, FF_2012_40, FF_2013_047). Výsledky výzkumu byly publikovány mimo jiné v monografii s názvem Malé dějiny účetnictví (Olomouc 2014). Kniha obsahuje přehled vývoje účetní evidence na našem území před rokem 1989, přičemž první část se zabývá teorií účetnictví a účetnictvím jako vědou, přináší základní informace o nejvýznamnějších osobnostech, které se o rozvoj účetnictví v našem prostředí zasloužily, a shrnuje hlavní etapy výuky tohoto oboru na různých stupních škol. Druhá část analyzuje nejstarší účetní techniky a vývoj legislativní úpravy účetnictví v českých zemích před rokem 1989.

Samostatně se Pavla Slavíčková věnuje analýze u nás dochovaných účetních materiálů, učebnic a právních předpisů z nejstaršího období. Tento výzkum je v současné době podpořen z Fondu na podporu vědecké činnosti FF UP pro roky 2015-2018 a jeho hlavním výstupem je připravovaná monografie na téma Účetnictví mezi tradicí a racionalitou, která v mnoha ohledech reviduje dosud publikované informace o vývoji účetní evidence na našem území a přináší zcela nové poznatky k této problematice.

Z významných dílčích výstupů z oblasti vědy a výzkumu realizovaného členy KAE v nedávném období lze zmínit monografii Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva (Praha 2013) Richarda Pospíšila pojednávající o významu a roli veřejné ekonomiky a veřejných financí a rozpočtů v hospodářské politice státu, která je zaměřena na veřejné rozpočty v České republice, ale i stav veřejných rozpočtů v EU a jejich vývoj. A dále výzkum ekonomiky udržitelného cestovního ruchu s důrazem na venkov realizovaný Lucií Závodnou se stejnojmenným výstupem (Olomouc 2015).

Součástí společné vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků a studentů jsou dva projekty s názvem Kontinuity a diskontinuity ekonomiky a managementu v minulosti a současnosti realizované pod vedením Jaroslavy Kubátové na KAE v letech 2015-2016 (IGA_FF_2016_007, IGA_FF_2015_040). Výzkum realizovaný studenty KAE podporuje taktéž metodickým vedením studentských vědecko-výzkumných projektů, pořádáním studentských vědeckých konferencí a soutěží, nebo vydáváním sborníků studentských prací, apod.

Od roku 2006 se na Katedře aplikované ekonomie pořádá pravidelná mezinárodní vědecká konference s názvem Knowledge for Market Use. Vedle stejnojmenného sborníku, který je od roku 2012 indexován na Web of Science, se stala výstupem kulatého stolu konference realizovaného v roce 2015 pod vedením Jany Geršlové monografie kolektivu autorů s názvem Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti (Praha 2016).